هر جا ظلم هست دو طرف وجود دارد؛ ظالم و مظلوم. ما طرفدار مظلومیم و مخالف ظالم